• TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC
 • BINH PHUOC COLLEGE
 • 899, QL 14, Phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
 • info@cdbp.edu.vn
 • 02713 881 093

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:
Tổ chức xây dựng, bổ sung, cải tiến, hoàn thiện mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo các môn khoa học cơ bản ở các bậc học của các loại hình đào tạo. Tổ chức thực hiện kế hoạch, mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo đã được Ban giám hiệu phê duyệt. Bên cạnh đó, Khoa còn tham gia việc xây dựng đề cương chi tiết các học phần do Khoa tổ chức giảng dạy, biên soạn bài giảng, giáo trình môn học.
Giáo dục chính trị, tư tưởng, thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các ngành đào tạo của trường cho học sinh, sinh viên.
Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học của các thành viên trong Khoa, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và sinh viên -học sinh trong trường.
Quản lý cán bộ giáo viên của Khoa theo quy định của Trường; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên của Khoa. Lập bảng thống kê, báo cáo thường kỳ về tình hình giảng dạy, học tập, rèn luyện và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác theo quy định của nhà trường.
Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết, nội quy, quy chế của cấp trên.
Phối hợp và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.
Tổ chức, chỉ đạo và tổng kết phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và các nội dung thi đua khác trong Khoa.
Quản lý và khai thác sử dụng an toàn hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị thuộc Khoa phụ trách.
Hợp tác chặt chẽ với các Phòng ban và các khoa chuyên môn khác nhằm đáp ứng mục tiêu chung của trường.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do trường giao.

2. CÁC BỘ MÔN
Khoa Khoa học Cơ bản có 04 Bộ môn:

 1. Bộ môn Anh văn
 2. Bộ môn Giáo dục Chính trị - Pháp luật
 3. Bộ môn Tâm lý
 4. Bộ môn Giáo dục thể chất - Giáo dục QP-AN
3. ĐÀO TẠO 
Khoa có nhiệm vụ quản lý đào tạo và giảng dạy các môn: Tiếng Anh cơ bản, Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin 1,2, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Pháp luật, Giáo dục thể chất, Tâm lý học đại cương, Kỹ năng mềm.

4. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Khoa Khoa học Cơ bản luôn đặt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm. Các lĩnh vực nghiên cứu gồm: nghiên cứu khoa học giáo dục.
Các đề tài nghiên cứu khoa học tập trung vào các mảng, chủ yếu như: Nâng cao thể lực cho học sinh nghề, Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng mềm cho học sinh-sinh viên, Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy môn Tiếng Anh

5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục luôn được Khoa Khoa học Cơ bản quan tâm và chú trọng:
Tập huấn công tác ĐBCLGD, triển khai Bộ tiêu chuẩn đến toàn thể viên chức trong khoa. 
Thực hiện đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, lượng giá sinh viên; xây dựng ngân hàng câu hỏi, thi trắc nghiệm trên máy và chấm trên máy, khảo sát lấy ý kiến sinh viên. 
     Tham gia công tác đảm bảo chất lượng đánh giá trong.

6. CHUẨN ĐẦU RA CÁC MÔN HỌC
6.1. Chuẩn đầu ra môn Giáo dục Chính trị
6.1.1. Về kiến thức
Trình bày được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
6.1.2. Về kỹ năng
Vận dụng được được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn đề khác trong quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
6.1.3. Về năng lc tự chủ và trách nhiệm
Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
6.2. Môn Giáo dục thể chất
6.2.1. Về kiến thức
Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.
6.2.2. Về kỹ năng
Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.
6.2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.
6.3. Môn Giáo dục Pháp luật
6.3.1. Về kiến thức
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam;
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
6.3.2. Về kỹ năng
- Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;
- Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày.
6.3.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.
6..4. Chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh
Sau khi học xong chương trình ở trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:
6.4.1. Về kiến thức
Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề quen thuộc như giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt, kỳ nghỉ, các kế hoạch trong tương lai, ngoại hình và tính cách, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
6.4.2. Về kỹ năng
a) Kỹ năng nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan đến các thành viên gia đình, các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ đạc trong nhà, các loại thức ăn và đồ uống phổ biến, các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày, sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm; hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.
b) Kỹ năng nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan tới tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, sở thích; chỉ đường đến những địa điểm thông thường; đặt được câu hỏi về số lượng; giới thiệu được những ngày lễ, sự kiện đặc biệt, hoạt động du lịch, các kế hoạch cho các ngày lễ và sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm; truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.
c) Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
d) Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan đến bản thân, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích, kế hoạch và dự định cho việc chào đón năm mới, thiết bị công nghệ và thói quen mua sắm.
6.4.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

Với những nguồn lực về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và sự quan tâm của Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Bình Phước, Khoa KHCB sẽ phát triển nhanh, vững mạnh, xứng đáng vai trò nền tảng trong việc chuyển giao kiến thức khoa học cơ bản, phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào công cuộc phát triển địa phương và đất nước.

7. BAN CHỦ NHIỆM KHOA
 • Trưởng khoa:
 • Phó Trưởng khoa:  Nguyễn Thị Hà
 • Phó Trưởng khoa: Cao Minh Đức
8. LIÊN HỆ
Nguyễn Thị Hà - 0985699587
Email: Hanguyenybp1999@gmail.com
Cao Minh Đức - 0379616300

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây